รมว.ศธ. เตรียมดำเนินโครงการรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยอ่านออกมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดโครงการรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยอ่านออกมากขึ้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตวาระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ การทำให้ทุกคนอ่านภาษาไทยอย่างแตกฉาน การสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคน และการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะมีคณะทำงานแยกกันออกไป เพื่อแปลงยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนโครงการการดำเนินงานว่า แต่ละโครงการที่ทำจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าใด และมีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบบ้าง รวมทั้งการนำรูปแบบจากประเทศอื่นๆ ที่ทำเรื่องรักการอ่านประสบความสำเร็จ มาเป็นแนวทางด้วย ซึ่งภายใน 1 เดือน คณะทำงานที่ออกไปดำเนินการ จะกลับมานำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า จะมีการกำหนดตัวชี้วัดว่า ได้ทำให้คนไทยทุกคนมีความสามารถในเรื่องการอ่านมากน้อยเพียงใด และคนไทยที่ยังอ่านภาษาไทยไม่ออก มีจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องเหล่านี้ เพราะอย่างน้อยที่สุดจะต้องประเมินด้วยว่า แต่ละปีมีตัวเลขของผู้ไม่รู้หนังสือ หรืออ่านภาษาไทยไม่ออกขึ้นลงจำนวนเท่าไหร่บ้าง