จ.แพร่ จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดแพร่ จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2552 ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดแพร่ ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุนั้น จังหวัดแพร่ ได้จัดพิธีการประกาศและจัดทำบันทึกความตกลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สืบเนื่องจากจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่ปี 2550 และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นส่วนราชการนำร่อง จนได้รับการคัดเลือกจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้เป็นหน่วยงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2551 และทางจังหวัดแพร่โดยว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ พลายเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552 และได้รับรางวัลทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศด้วย ทางจังหวัดแพร่จึงได้ขยายผลต่อด้วยการจัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดแพร่ สามารถดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามสถานการณ์ พร้อมจัดพิธีการประกาศและจัดทำบันทึกความตกลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคจังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นไปตามแนวทางและการนำ HR Scorecard มาใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาระบบการการประกาศและจัดทำบันทึกความตกลงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดแพร่ให้มีความเข้มแข็ง สามารถบรรลุสู่สัมฤทธิผลตามเป้าหมายร่วมกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง