ครม.มอบหมาย 4 หน่วยงานประเมินผลการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยนอกระบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ 4 หน่วยงานประเมินผลการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยนอกระบบ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (28 เม.ย.52) ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการวางระบบการประเมินผลในการจัดสรรงบประมาณสำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ 13 แห่ง โดยกำหนดให้มีองค์กรทำหน้าที่พิจารณาประเมินผลมหาวิทยาลัยนอกระบบประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เพื่อประเมินเรื่องการบริหารของมหาวิทยาลัยนอกระบบ โดยจะเน้นธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการและผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารทางวิชาการ เป็นต้น นายจุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อไปจะต้องมีการทำฐานข้อมูลของแต่ละสาขาที่จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหัว เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดงบประมาณที่รัฐจะจัดสรรให้และมหาวิทยาลัยจะสามารถเก็บค่าหน่วยกิตจากนิสิตนักศึกษาได้เท่าใด ซึ่งต่อไปในการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาว่าการผลิตบัณฑิตของแต่ละสถาบันสอดคล้องกับสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย โดยที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงานดังกล่าว จัดทำระเบียบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยนอกระบบด้วย ดังนั้นในการจัดทำคำของบประมาณต่อไปจะต้องทำตามระเบียบของคณะกรรมการชุดดังกล่าว