พสกนิกรเทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมืองสตูล ร่วมประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงและพระราชินี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พสกนิกรเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล ร่วมประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพรแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ วันนี้ ( 28 เม.ย.52) นายสมหมาย ละใบสะอาด นายกเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล นำสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนตำบลคลองขุด และกำลังทหารจากร้อย ร.5201 ส่วนหน้า ร่วมกันประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลตำบลคลองขุดได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร และอ่านคำถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ทั้งนี้นับแต่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์บรมราชสมบัติว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนสยาม ในยามนั้นพสกนิกรทั้งปวงล้วนปลาบปลื้มปีติในพระปณิธาณที่มุ่งมั่น ตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่มั่นคงในอันที่จะปกครองดูแลบ้านเมือง และประชาราษฎร์ และในการต่อมาจวบจนปัจจุบันสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการประสบผลสำเร็จเป็นคุณูปการแก่พสกนิกร เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ชาวไทยและชาวโลก ด้วยพระอัจฉริยภาพเกริกก้องขจรไปทุกสารทิศ ที่ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยความห่วงใยในทุกข์สุข ทุกแว่นแคว้นแดนสยาม แม้ในถิ่นทุรกันดารก็ไม่ได้ว่างเว้น พระเสโทที่หลั่งรินประดุจน้ำทิพย์โลมใจไทยทุกคน ให้ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร