ครม.อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติ ปรับลดการลงทุนก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้การเคหะแห่งชาติ ปรับลดการลงทุนก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรจาก 3 แสน หน่วย เหลือ 2 แสน 8 หมื่นหน่วย พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐ นายศุภรัตน์ ควรหา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแผนฟื้นฟู ปี 2552 ของการเคหะแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาบ้านเอื้ออาทร ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยอนุมัติให้ปรับจำนวนหน่วยก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรจาก 300,504 หน่วย เหลือ 281,556 หน่วย เพื่อให้ดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพและ มีความต้องการจริง โดยไม่ลงทุนในหน่วยที่ไม่สามารถขายได้และจะเป็นการภาระในการแบกรับดอกเบี้ย ส่วนข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านมาตรการทางการเงิน คณะรัฐมนตรียังไม่พิจารณาอนุมัติ แต่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพราะการเคหะแห่งชาติรายงานว่าประสบภาวะการขาดทุนปี 2550 จำนวน 1,289 ล้านบาท และปี 2551 จำนวน 991 ล้านบาท ซึ่งหากขาดทุน 3 ปีติดต่อกัน กระทรวงการคลังจะไม่ค้ำประกัน ทั้งนี้คณะกรรมการจะใช้เวลาศึกษาภายใน 1-2 เดือน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี งบประมาณ 6,700 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 ปี ระหว่างปี 2553-2559 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำความจุ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต โดยจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตร 44,000 ไร่ และยังประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรี ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก