จ.สระแก้ว เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติยิ่งใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสระแก้ว จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2552 ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีพีธีมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว ปี 2552 ,การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 3 เดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน นายกรุณา แก้วน้อย สวัสดิการการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว ชี้แจงว่า รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 1 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานที่มีต่อประเทศชาติ โดยกระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดงานมาตลอด โดยที่จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง /ผู้ใช้แรงงาน ได้ร่วมเฉลิมฉลองและทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสามัคคีและเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจในหมู่ผู้ใช้แรงงาน /เจ้าของสถานประกอบกิจการกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมทั้งได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติ โดยมีพีธีมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว ปี 2552 ,การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 3 เดือนแห่งการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน ,จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ ในหัวข้อเรื่อง โครงการบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ , มหกรรมอาชีพ การแนะแนวและรับสมัครงาน โดยมีผู้แทนสถานประกอบการจะมารับสมัครด้วยตนเอง ,การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสันทนาการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง/ลูกจ้างจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ,การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ลูกจ้างที่มาร่วมงาน ,การประกวดขวัญใจผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมดนตรี และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่างข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานกับผู้ใช้แรงงาน เช่น กีฬาแชร์บอล ,ชักคะเย่อ ,ปิดตาตีปีบ กินวิบาก วิ่งกระสอบและเก้าอี้ดนตรี