หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ ร่วมกับ นายแพทย์สุรสิงห์ วิศวุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่และคณะทำงาน ประชุมผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เพื่อวางแผนเตรียมการรับมือเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโก (H1N1) และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาจำนวนมาก ประกอบกับมีสนามบินนานาชาติ โดยคณะทำงานได้วางมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศทุกช่องทาง โดยเฉพาะจากประเทศสิงคโปร์ เพราะเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ใหญ่รับผู้โดยสารจากทั่วโลก โดยประสานกับสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ใช้ระบบคัดกรองผู้ป่วยเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดนกและโรคซาร์ส ในสถานบริการภาครัฐและเอกชน ด้านบริหารจัดการทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกแห่งในเขต ด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข มีการเตรียมเวชภัณฑ์ยาทามิฟลู หน้ากากอนามัย เตรียมพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ และมีศูนย์ฮอตไลน์ประชาสัมพันธ์ โดยจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th