วธ.เผยผลสำรวจ เด็กไทยอยากให้เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่น ฟื้นฟูการแต่งกายไทย การใช้ภาษาไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม เร่งปรับบทบาทให้เข้าถึงเด็กมากขึ้น หลังผลสำรวจพบว่า เด็กไทยอยากให้เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่น ฟื้นฟูการแต่งกายไทย การใช้ภาษาที่ถูกต้อง นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลสำรวจของเด็กและเยาวชนอายุ 10 20 ปี จำนวน 7,602 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2552 พบว่า เยาวชนกว่าร้อยละ 59 รู้จักแต่ไม่เคยติดต่อกรมศิลปากร กรมการศาสนา ร้อยละ 57.7 ไม่เคยเข้าหอสมุดแห่งชาติ ส่วนหน่วยงานที่เด็กและเยาวชนไม่รู้จักเลย ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอไทยนิทัศน์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขณะเดียวกัน เยาวชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าภาพลักษณ์ที่สะท้อนหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ การใช้ภาษาไทย การดูแลโบราณสถาน พระราชวัง และ การอนุรักษ์ประเพณีต่างๆ สำหรับมรดกไทยที่เด็กและเยาวชนภาคภูมิใจที่สุดในกรุงเทพมหานคร คือ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม และพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนปัญหาที่เด็กและเยาวชนต้องการให้กระทรวงวัฒนธรรมเแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 อันดับ คือ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อให้ประชาชนได้รู้จัก รณรงค์แต่งกายไทยในโฆษณา แก้ปัญหาอบายมุข การมั่วสุมของเด็กวัยรุ่น การใช้คำพูดศัพท์แสลง จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ จะต้องเร่งปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะในเรื่องการแก้ปัญหา เด็กติดเกม เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้หน้าที่ของกระทรวงที่รอบด้านมากขึ้น