ก.วัฒนธรรม ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2552 จำนวน 160 รูป/คน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการศาสนา ได้ประกาศรายชื่อผู้ทำคุณประโยชนต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2552 จำนวน 10 ประเภท 160 รูป/คน อาทิ ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา จำนวน 19 รูป/คน อาทิ พระศรีรัชมงคลเมธี วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพฯ พระครูโสภณสารธรรม วัดราชาธิวาส กทม. ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาในประเทศ จำนวน 33 รูป/คน อาทิ พระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยุรวงศาวาส กทม. และสาขาต่างประเทศ จำนวน 7 รูป/คน อาทิ พระครูพิมลธรรมานุยุต วัดธรรมจักรันาราม ประเทศสิงคโปร์ นายฉิน อี้เซ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2 คน ทั้งนี้สำหรับปี 2552 มีผู้มีชื่อเสียงได้รับการยกย่อง อาทิ แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม นางสิภาภัสส์ หรือ สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ผู้ที่ได้รับการยกย่องจะเข้ารับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้