กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมเสนอการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 ล้านไร่ทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทรัพยากรน้ำ เตรียมเสนอการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 ล้านไร่ทั่วประเทศ ในโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดินแบบบูรณาการนอกพื้นที่ชลประทานของประเทศไทย นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ 90 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าไปดูแลส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ ทางกระทรวงฯ ได้มอบนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน พัฒนาระบบกระจายน้ำ อนุรักษ์แหล่งน้ำ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อย ปรับปรุงรูปแบบการผลิตรวมไปถึงมีการวางแผนการตลาด การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงดิน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าว ด้าน นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองอธิบกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำจึงได้ทำการเสนอแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำนอกเขตชลประทาน โดยในระยะแรกจะเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพดินและน้ำเพียงพอ 24.6 ล้านไร่ จากพื้นที่ 90 ล้านไร่ทั่วประเทศ มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 10 ปี ใช้ประมาณจำนวน 407,797 ล้านบาท เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนประมาณ 14,396 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 8 ล้านคน โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การพัฒนาระบบกระจายน้ำในชุมชน การผันน้ำข้ามลุ่มน้ำและการจัดการน้ำระหว่างประเทศ โดยขณะนี้โครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป