อบต.คลองใหญ่ จัดงานวันผู้สูงอายุตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จัดงานวันผู้สูงอายุตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2552 วันนี้ (25 เม.ย.52) ที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในงานวันผู้สูงอายุตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2552 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมาก รวมทั้งให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัว เป็นพื้นฐานของความรักความอบอุ่น และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาชน หรือสมาชิกในครอบครัว ให้สามารถเป็นคนดีและทำคุณประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมอีกด้วย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จึงได้จัดงานวันผู้สูงอายุตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2552 ขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ให้เกิดความรักใคร่ กลมเกลียวกัน รวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน เริ่มต้นจากพิธีสงฆ์ การเลี้ยงอาหารเช้าและอาหารกลางวัน การจับรางวัลหางบัตร พัดลม หม้อหุงข้างไฟฟ้า จำนวน 80 ชิ้น การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการมอบข้าวสารแก่ผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ จำนวน 200,000 บาท และจากนายเจริญ และนายมนัส ชลาลัย สมาชิกสภาจังหวัดตราด เป็นจำนวน 20,000 บาท