ก.วิทย์ฯ นำร่องโครงการ "ชุมชนอเพียง ที่กระบี่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำร่องโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้นแบบฯ "ชุมชนพอเพียง ที่จังหวัดกระบี่ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฯ ที่จังหวัดกระบี่ วันที่ 25 เมษายน 2552 และภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปจากนายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ว่า จังหวัดกระบี่ มีศักยภาพสูงทางด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำทีมผู้บริหารในสังกัดและสื่อมวลชน จำนวน 20 คน เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นแบบอุตสาหกรรมข้าวชุมชนแบบไร้ของเสีย ณ บ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบและเป็นแห่งแรกของประเทศ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามเยี่ยมชม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวอีกว่า โครงการชุมชนพอเพียงนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้าไปส่งเสริม/กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไปพัฒนาศักยภาพ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำริ และพระราชดำรัสแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน