สรรพสามิตพื้นที่พะเยา แนะ ไม่ควรซื้อหรือขายบุหรี่ปลอมแปลง แจง มีความผิดทางอาญา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สรรพสามิตพื้นที่พะเยา ดำเนินงานตามโครงการ Family day say no สร้างความรู้ในพิษภัยของสุราและบุหรี่เถื่อน แนะ การซื้อ/ขายบุหรี่ปลอมแปลง ถือมีความผิดทางอาญาต้องระวางโทษตามกฎหมาย นายพงษ์ชัย ผลพัฒนกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่พะเยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีมิจฉาชีพ และผู้ประสงค์ไม่หวังดีทำการปลอมแปลงสุราและบุหรี่ โดยได้เร่ขายให้แก่ร้านค้าต่างๆ ในราคาถูกกว่าท้องตลาด ผ่านการใช้รถเร่ขายและเสนอตัวเป็นตัวแทนขายส่งจากเจ้าของสินค้า เมื่อผู้ซื้อสินค้าดังกล่าวแล้วได้ทำการขายปลีกให้แก่ผู้บริโภค ก็พบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของปลอมแปลงขึ้นมา จึงขอให้ประชาชนและร้านค้าที่รับซื้อสินค้าประเภท เช่น ในกรณีบุหรี่ ขออย่าได้หลงเชื่อและทำการซื้อสินค้าดังกล่าว ซึ่งหากมีการเสนอขาย การซื้อ การครอบครอง และการจัดจำหน่ายสินค้า ปลอมใด ๆ รวมถึงบุหรี่ปลอม จะถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา ต้องระวางโทษตามแต่กรณี สำหรับความผิดทางอาญาในกรณีมีการซื้อ ขาย หรือครอบครองบุหรี่ปลอม ได้แก่ 1.ตามมาตรา 19 หรือ 24 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษปรับคิดเป็นเงิน 10 เท่าหรือ 15 เท่าของมูลค่าของแสตมป์ยาสูบ แล้วแต่กรณี 2. ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท 3. ตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ความผิดฐานใช้อากรแสตมป์ปลอม)ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 4. ตามมาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (การจำหน่ายสินค้าปลอมแปลง) ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากทราบเบาะแสแหล่งของบุหรี่ปลอม โปรดแจ้งสายด่วน 1713 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามบุหรี่เถื่อน กรมสรรพสามิต รวมถึงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โทร.0-5444-9538