กาฬสินธุ์เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบริการประชาชนฟรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปี 2552 เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่ประชาชนในแต่ละชุมชน เมื่อเช้าวันนี้ (24 เม.ย.52) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสุเมธ ดาโรจน์ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center ประจำปี 2552 ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้กับประชาชน ให้รู้วิธีการใช้ดูและรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดตั้งศูนย์นี้ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้กว้างขวาง ครอบคลุม โดยการยกระดับฝีมือช่างชุมชน รวมทั้ง การเสริมสร้างการรวมกลุ่มช่างชุมชนเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของชุมชน ทั้งยังจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์ ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน