เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2552 และพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ วันนี้ (24 เม.ย.52) นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานงานวันเทศบาล ประจำปี 2552 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมอบประกาศนียบัตร พร้อมรางวัลให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรม และบุคคลดีเด่นของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ปฏิบัติงานด้วยความขยัน และอดทนต่อไป นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให้กับครอบครัวแกนนำปลอดลูกน้ำยุงลาย และชุมชนดีเด่นด้วย สำหรับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนั้น ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนในพื้นที่