สปชส.สมุทรปราการ เร่งเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ โดยนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน ที่จังหวัดระยอง นางสาวชินภัทร พุทธชาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป ทำให้เกิดความคิดเห็นแตกแยกในสังคมไทยและเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง ตามที่เห็นได้จากสื่อต่างๆ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางสังคมที่แตกแยก โดยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานขงความเสมอภาคและยุติธรรม สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับและทุกภาคส่วน ให้รู้รักสามัคคี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในทุกด้านของประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนในชาติรู้รักสามัคคี และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติขึ้น โดยนำสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 50 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการเสริมร้างความสามัคคีในชุมชน ในวันที่ 27 เมษายน 2552 ณ หมู่บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อาทิ การตั้งธนาคารขยะ การทำการเกษตรแบบพอเพียง การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำแนวความคิดในการสร้างความสามัคคีในชุมชน ไปเผยแพร่ให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้แนวความคิด "แตกต่างแต่ไม่แตกแยก รวมทั้ง ร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป