คณะสงฆ์ปราจีนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะสงฆ์ปราจีนบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติกิจการทางพระพุทธศาสนา วันนี้ (24 เม.ย.) ที่โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี พระวิสุทธิธรรมาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระเลขานุการ ซึ่งนายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรี เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางศาสนามาโดยตลอด โดยเฉพาะเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลละพระเลขานุการทุกระดับ ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ ตลอดจนงานด้านการปกครอง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับรู้และพัฒนาเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการปกครอง เพื่อทราบมติมหาเถรสมาคม ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติกิจการทางพระพุทธศาสนา เจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ งานด้านธุรการ งานเกี่ยวกับเอกสาร งานด้านการใช้คอมพวเตอร์พื้นฐาน เทคนิคในการติดต่อประสานงาน และเรื่องการปกครองของคณะสงฆ์ เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีว่า "ศาสนสถานดีเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาการปกครอง เพียบพร้อมคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข บำรุงสุขประชาชน สนใจในศีลธรรม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาเห็นว่าคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดให้แก่ราชการอย่างเต็มที่กำลังความสามารถมาโดยตลอด