ประชุมคณะกรรมการการบริหารจังหวัดตราดแบบบูรณาการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารจังหวัดตราดแบบบูรณาการประจำเดือนเมษายน วันนี้(24เม.ย.52)ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารจังหวัดตราดแบบบูรณาการประจำเดือนเมษายน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดจัดส่งโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่ตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยอย่างน้อย 1 โครงการ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ซึ่งจังหวัดตราดได้เสนอโครงการนำร่องที่จังหวัดเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา และได้รับความเห็นชอบกับโครงการของจังหวัดจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับสัตว์น้ำบ้านพรงลำบิด หมู่ 3 ต.หนองโสน อ.เมือง และโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการพระราชดำริ อ.เกาะกูด และมีการเร่งรัดดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นรูปธรรมโดยจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกระยะ ส่วนโครงการที่ไม่ได้รับความเห็นชอบก็มีคำสั่งให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องให้เป็นโครงการของจังหวัด และนำเสนอผลความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง