จ.ตาก ประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตาก ประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตามโครงการจัดการเรียนรู้มุ่งสุ่งานพัมนาชุมชน วันนี้ (24 เม.ย.52) เวลา 08.30 น. นายเชิดศักดิ์ ชูศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ตามโครงารจัดการเรียนรู้มุ่งสู่งานพัมนาชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 52 คน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ตามกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายระดับองค์กรสู่หน่วยงาน และระดับบุคคล เพื่อเป็นการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร ในการที่จะขับเคลื่อน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และคำรับรองการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ