ตัวแทนเครือข่ายพ่อแม่ฯ ยื่นหนังสือถึง กมธ.สิทธิมนุษยชน ยกเลิกการสอบ O-NET

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา ยกเลิกการสอบ O-NET และค่าใช้จ่ายในการสอบ GAT และ PAT ตัวแทนเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ นำโดย พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี และนางจุฑารัตน์ คัมภีรภาพ ยื่นหนังสือถึงนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา เพื่อให้ตรวจสอบกรณีเด็กถูกละเมิดสิทธิในการจัดการศึกษา และการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่เข้าข่ายถูกละเมิดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 30 และมาตรา 58 ที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคล และกฎหมาย ทั้งในและระหว่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยยกตัวอย่างการคัดเลือกเด็กด้วยวิธีรับตรงเข้าแพทย์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาตร์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์ในระบบแอดมิชชั่น ปี 2553 ที่มีการกระทำลักษณะละเมิดสิทธิ์เด็ก ในการได้รับการศึกษาตามความสนใจ รวมถึงการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 60 ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ดังนั้นจึงขอให้ยกเลิกระบบดังกล่าว รวมถึงยกเลิกระบบสอบตรง และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอบด้านการสมัครทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และทดสอบศักยภาพวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT และให้สอบเพียงปีละ 2 ครั้ง โดยให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างระบบการศึกษา