ก.วิทย์ฯ ตั้งศูนย์วิทย์ฯ เตือนภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตือนภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศ พร้อมเปิดสายด่วน 1313 ให้ข้อมูลประชาชน นายภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงเตรียมเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสัปดาห์หน้า โดยจะมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เครื่องมือด้านการเตือนภัยต่างๆ อาทิ ศ.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเน้นการหาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร รวมถึง แนวโน้มการเกิดภัยธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อาทิ พายุฝน ภัยแล้ง ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ สภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปัญหาคลื่นกระทบฝั่ง ไฟป่า ความแห้งแล้งต่างๆ และจะนำมาประมวลผล เพื่อทำเป็นข้อมูลเตือนภัยให้กับประชาชนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม จะมีการเปิดสายด่วน โทร. 1313 เพื่อให้ประชาชนที่สนใจข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโทรมาสอบถามได้ สำหรับศูนย์แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะสังกัดสำนักปลัดกระทรวง ก่อนจะมีการพิจารณาว่าจะอยู่ภายใต้ระหว่างหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อทำเรื่องของบประมาณประจำปีต่อไป