อัยการจังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อัยการจังหวัดจันทบุรี ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วันนี้(23 เม.ย.52)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จัดโดยสำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี มีกำหนด 1 วัน สัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนจันทบุรี หรือ สคช.จันทบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแผนงานสร้างพันธมิตร เพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของสำนักงานอัยการสูงสุด และเพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 55 คน สำหรับหลักสูตรการสัมมนาจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชน ความรู้ในส่วนของการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพัฒนาองค์การ สามารถคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ