คกก.ลูกโลกสีเขียว จัดประกวดรางวัล ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการลูกโลกสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดรางวัล ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552 เพื่อเปิดเวทีส่งเสริมการแสวงหาแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย นายไสว วงศ์วรชาติ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา เปิดเผยว่า คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ปี 2552 โดยยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริ "ความพอเพียง มาเป็นหัวข้อการประกวดภายใต้ชื่อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจ แก่บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคมอีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมการแสวงหาแนวคิดและแนวทางใหมๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชน หน่วยงานหรือชุมชน ส่งผลงานเข้าประกวดใน 6 ประเภทผลงาน คือ ประเภทบุคคล ประเภทชุมชน ประเภทกลุ่มเยาวชน ประเภทงานเขียน ประเภทความเรียงเยาวชน และประเภทสื่อมวลชน คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานหรือผลักดันให้เกิด ผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คน ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เปิดรับสมัครผลงาน ประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เฉพาะประเภทงานเขียนความเรียงยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับสมัครถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ผู้ชนะการเข้าประกวดจะได้รับ โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด มูลค่ารวมกว่า 2, 000,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัล คณะกรรมการรางวัล ลูกโลกสีเขียว จะดำเนินการเผยแพร่ เพื่อยกย่องและเป็นองค์ความรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่คณะกรรมการรางวัล ลูกโลกสีเขียว ชั้น 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 - 537 2146 หรือที่ www. Pttplc.com