อบจ.จันทบุรี จัดโครงการ อบจ.พบสื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ อบจ.พบสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาท้องถิ่น บ่ายวันนี้ (22 เม.ย.52) ที่ห้องจุลมณี 1 โรงแรมมณีจันท์ จังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการ อบจ.พบสื่อมวลชน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านสื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลงาน กิจกรรม และนโยบายในการบริหารงานของ อบจ.จันทบุรี สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายข้าราชการประจำ ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้บรรลุวิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจยั่งยืน โอกาสนี้ นายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้แถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ในรอบปีที่ผ่านมา หลังจากได้รับการเลือกตั้ง ครบ 1 ปี โดยผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งเกษตรกร ในจังหวัดจันทบุรี สำหรับการจัดโครงการ อบจ.พบสื่อมวลชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จะจัดเป็นประจำทุก 3 เดือน