เทศบาลนครระยอง จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ป่าชายเลน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครระยอง จัดโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ เทศบาลนครระยอง โดยมีชุมชนกว่า 120 คนเข้าร่วมฟื้นความรู้ภูมิปัญญา นายธนิต อังควินิตวงศ์ รองปลัดเทศบาลนครระยอง เปิดเผย ว่า เทศบาลนครระยอง มีพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและอยู่คู่กับวิถีของชาวระยองมาช้านาน ในอดีตชุมชนมีการอยู่และใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าชายเลนแบบพึ่งพา แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ไปทำให้ความคิดและความเชื่อของคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นเปลี่ยนตามไปด้วย จากที่เคยปฏิบัติตามความคิดและความเชื่อของคนรุ่นก่อน อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงออกทางวัฒนธรรม ประเพณี จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม กลับละเลย มีการบุกรุกพื้นที่ ป่าชายเลน เพื่อทำประโยชน์ส่วนตัวในด้านต่างๆ มากมาย โดยขาดการดูแลรักษา เทศบาลนครระยอง จึงจัดทำโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้น ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา พระเจดีย์กลางน้ำ เทศบาลนครระยอง โดยมีชุมชนกว่า 120 คนเข้าร่วม เพื่อฟื้นความรู้เรื่องภูมิปัญญาต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นการเกื้อหนุนให้เกิดการอนุรักษ์และให้ชุมชนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน มีการบรรยาย เรื่อง ภูมิปัญญานั้นสำคัญไฉน ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และแนวทางการเลือกสรรภูมิปัญญาที่เหมาะสม โดย นายยุทธนา ไกรเสม ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนรักษ์ป่าชายเลน อ.ขนอม และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง สืบค้นภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน