ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 12.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 07.31 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 403 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 52 ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยา ซึ่งจะถวายพระกระยาหารกลางวัน ในวันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2552 ทั้งจักได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และนายลี กวน ยู รัฐมนตรีที่ปรึกษาสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับวิศวกรรมการฟื้นฟูและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ตลอดจนทอดพระเนตร กิจการของสถาบันต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเอเชียตะวันออก สมาคมเพื่อผู้พิการทางร่างกาย และองค์การพัฒนาเขตมหานครสิงคโปร์ เป็นต้น ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.50 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน "ไอ เลิฟ เบเกอรี่ 2009 แอด เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า (I Love Bakery 2009 @ Central Plaza Pinklao) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 10.52 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนอนบาลบางสะพาน ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาซึ่งเป็นอาคารเรียนร่วมก่อสร้างขึ้นด้วยเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนชั้นอนุบาลที่เน้นให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม โดยสาธิตการสอนเรื่อง "ผักสดสะอาด ให้เรียนรู้การตำส้มตำไทย โดยมีครูและผู้ปกครองให้คำแนะนำ ในวันเดียวกันนั้น เวลา 16.09 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิบูลวชิรสาร (ทุเรียน ฐิติสาโร) ณ เมรุวัดลักษณาราม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชสำนัก