ก.ทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกฯ ลดการใช้ถุงพลาสติกเร่งรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย ลดการใช้ถุงพลาสติก เร่งรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับวันปัญหาสิ่งแวดล้อมจะทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งพายุ มลพิษ และภาวะโลกร้อน แม้ที่ผ่านมาทั่วโลกจะมีการรณรงค์คุ้มครองโลกมาตลอดกว่า 40 ปี แต่จำเป็นที่จะต้องรณรงค์ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หยุดการทำลายสิ่งแวดล้อม และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการรณรงค์ในทุกปีเช่นกัน โดยในปีนี้ได้เน้นการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจะดำเนินการรณรงค์ร่วมกับสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันคุ้มครองโลก คือ ในวันที่ 22 เมษายนถึงวันสิ่งแวดล้อมโลก คือ วันที่ 5 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลการณรงค์ให้กับองค์การสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP อย่างไรก็ตามปัจจุบันทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกเกือบล้านล้านใบต่อปี ส่วนประเทศไทยใช้ถุงพลาสติกประมาณ 700 ตันต่อวัน ดังนั้นเชื่อว่าหากผู้บริโภคให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติกจะมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนให้อากาศเย็นขึ้น รวมถึงลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติกและปัญหาท่อน้ำอุดตันได้เป็นอย่างดี