จ.ตราด-เกาะกง ซ้อมแผน รับการระบาดไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด-เกาะกง ซ้อมแผนรับการระบาดไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโรค นายแพทย์กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็ประธานเปิดการซ้อมแผนบนโต๊ะเรื่องการเตรียมการรองรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก ตามโครงการความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนระหว่างไทย กัมพูชา (ตราด-เกาะกง) ซึ่งทาง สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดตราดและจังหัดเกาะกง เข้าร่วม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่กระจายโรคติดต่อโดยเป็นไปได้ง่าย เนื่องมาจากการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็ว ทางสถาบันคีนันแห่งเอเชียจึงร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดประชุมซ้อมแผนบนโต๊ะ เรื่อง การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกตามแนวชายแดนครั้งนี้ขึ้น ตามความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย กัมพูชา ตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) โดยดำเนินการใน 3 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา คือ สุรินทร์ สระแก้ว และตราด ทั้งนี้เนื่องจากทางองค์การอนามัยโลกระบุว่า ในอนาคตอาจเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนก จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ เห็นได้จากหลายปีที่ผ่านมามักพบการระบาดของเชื้อไวรัส H5N1 ในหลายภูมิภาค ประกอบกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยยังมีระบบการเฝ้าระวังโรคที่ยังไม่เข้มแข็ง ทั้งการรายงานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการสืบค้นประวัติต่าง ๆ จึงทำให้เกิดการจัดซ้อมแผนบนโต๊ะขึ้นในครั้งนี้โดยจำลองสถานการณ์การปฏิบัติงานเมื่อมีการค้นพบผู้ป่วย และมีการประสานงานส่งต่อเข้ามารักษาตัวในประเทศไทย ซึ่งจะเน้นการซักซ้อมในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายพร้อมดำเนินการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง