มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ABAC ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วันนี้ถึง 8 พฤษภาคม 2552

คณะบริหารธุรกิจ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Business Administration (BBA)
-สาขาวิชาการตลาด -Marketing
-สาขาวิชาการจัดการ -Management
-สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร -Finance and Banking
-สาขาวิชาการบัญชี -Accounting
-สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ -Business Information Systems
-สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ -Hospitality and Tourism Management
-สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ -International Business Management
-สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -Real Estate
-สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -Industrial Management
-สาขาวิชาการประกันวินาศภัย -Property and Casualty Insurance
-สาขาวิชาการประกันชีวิต -Life Assurance
- ABAC-Wollongong Program (Australia)*


หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Economics (B.Econ.)
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ -Business Economics

คณะศิลปศาสตร์ Arts (BA)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -Business English
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ -Business French
-สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ -Business Chinese
-สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ -Business Japanese
-สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า* -Chinese for Economy and Trade*


คณะพยาบาลศาสตร์ Nursing Science (BNS)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology (BS)
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -Computer Science
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ -Information Technology
-สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม -Telecommunications Science
-สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ -Business Data Analysis
-สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี -Technology Management

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering (B.Eng.)
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -Electrical and Electronics Engineering
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย -Computer Engineering
-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ -Telecommunications and Electronics Engineering
-สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -Mechatronics Engineering

คณะนิเทศศาสตร์ Communication Arts (BA)
-สาขาวิชาการโฆษณา -Advertising
-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ -Public Relations
-สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ -New Media Communication
-สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง -Performance Communication
-สาขาวิชานิเทศศิลป์ -Visual Communication Arts

คณะนิติศาสตร์ Law (LL.B.)

เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology (BS)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -Food Technology
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร -Agro-Industry
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Architecture (B. Arch.) 5 years
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ -Architecture
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -Interior Architecture


คณะดนตรี Music (BA)
-สาขาวิชาธุรกิจดนตรี -Music Business
-สาขาวิชาการแสดงดนตรี -Music Performance
*Joint program with foreign university