สปน. สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนระดับภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนระดับภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็ง นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักตรวจราชการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนระดับภูมิภาคในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 21-22 เมษายนนี้ ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนมีโอกาสพบปะ ทบทวน และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจราชการระดับพื้นที่ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ ร่วมกันสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนขึ้น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ด้านละ 1 คนทุกจังหวัด ทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล และสะท้อนถึงมุมมองความคาดหวังในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน