สัมมนา "เทคโนโลยีการสื่อสารกบการป้องกันอุบัติัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดสัมมนา "เทคโนโลยีการสื่อสารกับการป้องกันอุบัติภัย เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากอุบัติภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ วันที่ 24 เมษายน 2552 นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า คณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายรณฤทธิชัย คานเขต เป็นประธานคณะกรรมมาธิการฯ มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และโทรคมนาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จึงได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารกับการป้องกันอุบัติภัย ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมศุนย์สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากอุบัติภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการนำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม มาใช้ประโยชน์ในด้านการเตือนภัย การแจ้งเหตุ และการติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสตูล มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวต่อว่า จังหวัดสตูล เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งมีทัศนียภาพอันสวยงาม สามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต แต่เนื่องจากภูมิประเทศตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลมีทิวเขาสลับซับซ้อน การสื่อสารด้านระบบโทรคมนาคม อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หากมีอุบัติภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นอาจเกิดความยากลำบากในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที