ก.ไอซีที เตรียมเสนอร่างกฎหมายจัดตั้งสภาไอซีทีแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมพร้อมเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยถึงการจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่า โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยศึกษา สำรวจ และเก็บข้อมูลแนวทางการจัดตั้งสภาไอซีทีในต่างประเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์วางกรอบแนวทางจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และเตรียมผลักดันกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย เข้าสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยในเบื้องต้นแล้ว โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวดประกอบด้วย หมวด 1 ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาไอซีที, หมวด 2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิก, หมวด 3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสภาไอซีที, หมวด 4 เข้อกำหนดเกี่ยวกับพนักงานประจำสำนักงานสภาไอซีที, หมวด 5 การดำเนินกิจการของสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย, หมวด 6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแลสภาไอซีทีของกระทรวงไอซีที และรัฐมนตรีว่าการฯ, และหมวด 7 บทกำหนดโทษ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ จะนำไปผ่านกระบวนการ ประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป จากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการตราพระราชบัญญัติ เพื่อผลักดันเข้าสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจัดตั้งเป็นสภาไอซีทีต่อไป