สธ.สระแก้ว รับสมัคร "ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขสระแก้ว รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 สาขา ทั้งหมอยาพื้นบ้าน ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายยาแผนไทย องค์กรเอกชน และนักวิชาการ เป็นตัวแทนจังหวัดส่งคัดเลือกระดับประเทศ ภายใน 15 พฤษภาคมนี้ นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย และได้นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรค ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นการนวด อบ ประคบยาสมุนไพร และการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาไทย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้ การนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป ึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มอาชีพในสาขาต่างๆ จากแต่ละจังหวัด คัดเลือกเป็นผู้แทนภาค มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทำหน้าที่ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตามตามพระราชบัญญัตินี้ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ให้ความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อวา จังหวัดสระแก้ว จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น หมอยาพื้นบ้าน ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายยาแผนไทย องค์กรเอกชน และนักวิชาการ สมัครเป็น "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสระแก้ว ส่งเข้าคัดเลือกในระดับประเทศในการคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีในกลุ่มต่างๆ ข้างต้น โดยสมัครได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ หรือโทรศัพทืสอบถามได้ที่ 037-425141-4 ต่อ 301 และ 310 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552