สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายนที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังให้ส่วนราชการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการให้เป็นมาตรฐาน นางชมนาด พงศ์พนรัตน์ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. กล่าวว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ และกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวินัยและจรรยาวิชาชีพ สำนักงาน ก.พ. จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น มุ่งหวังให้ส่วนราชการมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการที่เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติ ด้าน นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความรับผิดชอบขององค์กรและผู้บริหารในการเสริมสร้างจริยธรรม ว่า หน่วยงานจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาว่าอยู่ในกรอบวินัยและจรรยาหรือไม่ โดยทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบค่านิยมหลัก 5 ประการคือ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์รับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หากอยู่ในกรอบวินัยและจรรยาเท่ากับทำหน้าที่การเป็นข้าราชการสำเร็จแล้ว