ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียครั้งที่ 10

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียครั้งที่ 10 เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานการแถลงข่าวการจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 เมษายนถึง 2 พฤษภาคมนี้ โดยมีมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครรินทร์ (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยให้ได้มีเวทีการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะประสบการณ์การเรียนรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาตลอดจนการสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเยาวชนประเทศต่างๆ อีกด้วย ด้าน นางดวงสมร คล่องสารา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้จะยังเป็นการกระตุ้นบรรยากาศด้านวิชาการ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นที่สนใจของเยาวชน ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้จากการแข่งขันมาพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้และการวัดผลให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว