เวียดนามมีแผนจะลดภาษีสินค้าและบริการเพื่อจูงใจให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เวียดนามมีแผนจะลดภาษีสินค้าและบริการบางประเภทลง เพื่อจูงใจให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังซบเซา โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะรวมถึงการลดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 50 ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซีเมนต์ และจักรยานยนต์ด้วย นอกจากนี้บรรดาเกษตรกรก็จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยเช่นกัน โดยรัฐบาลจะให้เงินกู้แบบพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ และเงินกู้ดังกล่าวอาจเป็นเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 4