สภาองค์กรชุมชนร่วมมือสภาพัฒนาการเมืองผลักดันการปฏิรูปการเมือง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาองค์กรชุมชน ร่วมมือสภาพัฒนาการเมืองผลักดันการปฏิรูปการเมือง โดยหวังว่าการเมืองไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง กล่าวในการบรรยายพิเศษ "ปัญหาการเมืองไทยกับการปฏิรูปการเมือง จัดโดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร และสำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อันถือเป็นส่วนหนึ่งของเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ว่า สถานการณ์ปัจจุบันไม่ควรใช้คำว่า ปฏิรูปการเมือง เพราะมีความหมายแคบ โดยโจทย์ใหญ่คือการปรับเปลี่ยนระบบจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคมให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงปรับระบบบริหารภาครัฐทั้งหมด ซึ่งการเมืองเป็นเพียงส่วนเดียว เพื่อนำไปสู่โครงสร้างความสัมพันธ์กับภาคชุมชน สังคม และอื่นๆ ในแบบที่เหมาะสม ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีองค์ความรู้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาวิจัย แต่ทั้งนี้ ข้อเสนอที่จะมีขึ้นต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ไม่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน ด้าน นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การเมืองภาคพลเมืองต้องประกอบขึ้นจาก 3 ระดับ คือ กำหนดการพัฒนาด้วยตัวเอง กำหนดนโยบายสาธารณะและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งสภาองค์กรชุมชนควรแสดงบทบาทใน 2 ระดับแรก ส่วนสภาพัฒนาการเมืองควรมี บทบาทในระดับที่สองและสาม ขณะที่นายสน รูปสูง รองประธานสภาพัฒนาการเมือง กล่าวว่า ปัจจุบัน 7,468 ตำบล ไม่รวมกับกรุงเทพมหานครอีก 155 แขวง จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 ตำบล ทำให้มีความหวังว่าการเมืองไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง