อบต.วังกระแจะ จัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่วัดบุปผาราม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนที่วัดบุปผาราม เพื่อแสดงความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลวังกระแจะที่มีมาช้านาน วันนี้ (15 เม.ย.52) นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานเปิดโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ที่วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความเป็นอยู่ของวิถีชีวิตของประชาชนตำบลวังกระแจะที่มีมาช้านาน และถูกสร้างสรรค์ยึดถือกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมประชาชนด้วยการร่วมกันแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ความเลื่อมใส ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของประชาชนในด้านความเป็นอยู่ในท้องถิ่น โดยในงานได้มีการจัดซุ้มต่างๆ เพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของชาวตำบลวังกระแจะ และมีการสาธิตการทำขนมไทยให้ผู้มาร่วมงานได้ชมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนนี้เป็นการกระชับความรัก ความสามัคคี ที่เกิดขึ้นในครอบครัว และเป็นวิถีชีวิตที่คนรุ่นหลังควรอนุรักษ์ไว้ โดยโครงการนี้เป็นการฟื้นฟูประเพณี วิถีชีวิตของชาวตำบลวังกระแจะที่