กบข. เดินสายชี้แจงสมาชิกที่ จ.ระนอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เดินสายชี้แจงสมาชิก ตามโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ที่จังหวัดระนอง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ได้จัดโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ในวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมทินิดีระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ กบข. ตอบคำถามสมาชิก รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานต่อไป ซึ่งสมาชิก กบข.ทุกคนสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ นายวินัย พิมพ์ศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อให้การจัดโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจรในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก กบข.และประชาชนชาวจังหวัดระนองที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานของ กองทุน กบข. สวท.ระนอง จึงได้จัดถ่ายทอดเสียงในวันดังกล่าว ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ในระบบ FM. 107.25 MHz