ประชาชนพอใจการทำงานของรัฐบาลหลังเสื้อแดงประกาศสลายชุมนุม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนพอใจการทำงานของรัฐบาล และมีค่าความสุขมวลรวมเพิ่มสูงขึ้น หลังกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศสลายชุมนุม ขณะที่คะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง สำรวจอารมณ์ ความรู้สึกของสาธารณชน ภายหลังยุติการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 15 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ จันทบุรี พระนครศรียุธยา เป็นต้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2552 พบว่าเมื่อสอบถามถึงคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของทหาร ตำรวจ และนายกรัฐมนตรี คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ค่าคะแนนความพอใจเฉลี่ยของประชาชนต่อการทำงานของทหาร ได้ 7.35 คะแนน ต่อการทำงานของตำรวจ ได้ 6.38 คะแนน และต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ 7.23 คะแนน ความสุขมวลรวมหลังทราบข่าวการยุติการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง พบว่า ค่าความสุขมวลรวมเพิ่มสูงขึ้นจาก 6.18 จุดในเดือนมีนาคม มาอยู่ที่ 7.87 จุด หลังการยุติการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง ที่น่าพิจารณาคือ การเปรียบเทียบคะแนนนิยมต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม กับ หลังการยุติการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงวันที่ 14 เมษายน พบว่า ค่าคะแนนนิยมศรัทธาของสาธารณชนต่อนายอภิสิทธิ์ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.6 มาอยู่ที่ร้อยละ 58.2 หรือในหลัการสำรวจความคิดเห็นถือว่า ได้เกรดเพิ่มขึ้นจาก B- มาอยู่ที่ เกรด B ที่จะส่งผลทำให้สาธารณชนสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ในทางที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่คะแนนนิยมศรัทธาของสาธารณชนต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ลดลงจากร้อยละ 23.6 เหลือร้อยละ 15.9 และที่เหลือร้อยละ 25.9 ไม่นิยมศรัทธาทั้งสองท่านเหล่านี้ อย่างไรก็ตามร้อยละ 69.8 ยังคงกังวลว่าจะมีการชุมนุมประท้วงกันขึ้นมาอีก ขณะที่ร้อยละ 30.2 ไม่กังวลและส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.0 เห็นด้วยที่รัฐสภาจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชน