ชาวไตลื้อและชนเผ่า อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จัดงานอนุรักษ์ประเพณีชนเผ่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ร่วมกับประชาชนในตำบลงอบ จัดงาน สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไตลื้อและชนเผ่า โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงาน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนชาวไตลื้อและชนเผ่าร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่า เนื่องจาก ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีชนเผ่าอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีจิตร่วมกันสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง สำหรับงานสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไตลื้อและชนเผ่า นั้นประกอบด้วย การแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่า ประกอบด้วย ไตลื้อ ม้ง ลั้วะ ถิ่น ขมุ จาก 11 หมู่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมขอแต่ละชนเผ่า อาทิ การแสดงฟ้อนเจิง การสาธิตโกกา การแสดงดนตรีพื้นเมืองของผุ้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน และการจำหน่ายผ้าทอไตลื้อของกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งสุนซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าจากจังหวัดน่านที่ได้มีโอกาสทอตุงเพื่อนำไปประดับในงานพระราชเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์