แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะรดน้ำผู้สูงอายุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะรดน้ำผู้สูงอายุ พร้อมนำเงินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มอบแก่ผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณยะลา ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคม และเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการแสดงออกให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อสถาบันครอบครัว อีกทั้งเป็นการระลึกถึงผู้สูงอายุ ในฐานะผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตลอดมา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การรดนำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงรำมโนราห์ของชมรมผู้สูงอายุบ้านยุโป ตลอดจนการแสดงของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการแสดงที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้ง 3 วัย ทั้งนี้มีสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งจังหวัด จำนวน กว่า 500 คน พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า รัฐบาลโดยหน่วยงานราชการทุกระดับ เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แสดงถึงความมีศักยภาพ มีบทบาททางสังคม ตลอดจนทักษะในการเผยแพร่ภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 นั้นได้มีนโยบาย ให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำเงินพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป