มรภ.บุรีรัมย์ รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโสสืบสานประเพณีสงกรานต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะครู อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมครอบครัว รดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์ผู้อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ ที่ประกอบคุณงามความดีแก่สถาบันและสังคม เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย (9 เม.ย.52) คณะครู อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมครอบครัว ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงถึงความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ที่ได้ประสิทธิประศาสตร์วิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ อีกทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒธรรมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาช้านานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป พร้อมกันนี้คณะครู อาจารย์ ยังได้สรงน้ำและกราบไหว้ขอพรพระพุทธสัพพัญญูสุตโต พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย นอกจากนั้นยังได้นำอาหารมารับประทานร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างลูกศิษย์ อาจารย์ และครอบครัวอีกด้วย ด้าน ผศ.วิจิตรา สังข์ศักดา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระบุว่า ประเพณีรดน้ำดำหัวข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแสดงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และผู้สูงอายุดังกล่าวด้วย