รร.สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด แจ้งระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง ตามนโยบายเรียนฟรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด แจ้งระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง เพื่อนำซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล นางเพ็ญศรี เนียมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยจัดงบประมาณสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนทุกคน เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ขณะนี้ได้จัดซื้อหนังสือยืมเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียนในช่วงการเปิดภาคเรียน นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง เพื่อนำซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แล้ว ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 5 และ 6 ให้มารับในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2552