ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เร่งผลิตกำลังแรงงานใหม่สู่ตลาดแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เร่งผลิตกำลังแรงงานใหม่สู่ตลาดแรงงาน เปิดหลักสูตรอบรมฝีมือแรงงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้วกำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป (แรงงานใหม่) เพื่อพัฒนาให้มีฝีมือและศักยภาพ ในการทำงานควบคู่นิสัยในการทำงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ฝึกอาชีพ) โดยระบบการฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกอบรม ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์พัฒนาแรงงานระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน (840 ชั่วโมง) และภายหลังจากการผ่านการวัดและประเมินผลแล้ว จะส่งเข้าฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ ฝึกในกิจการ 2 เดือน (280 ชั่วโมง) และหากผ่านการฝึกอบรมทั้งสองช่วงแล้ว ก็จะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เริ่มฝึก 4 พ.ค.52 , สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ระยะเวลาฝึกอบรม เริ่มฝึก 4 พ.ค.52 , สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มฝึก 1 มิ.ย.52 , โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ค.52 ณ ศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรมแต่อย่างใด นอกจากนั้นยังมีที่พักให้ตลอดหลักสูตร รวมทั้งชุดฝึกอบรมและจะพิจารณาจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้รับการฝึกที่ขาดแคลนด้วย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กำลังแรงงานใหม่ให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือควบคู่นิสัยอุตสาหกรรมหรือนิสัยในการทำงาน ที่พึงประสงค์ และเน้นฝึกในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลโดยใช้หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติ คือมีพื้นฐานอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนต้นและมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาการศึกษาในสถานศึกษา ยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษาหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 230 ม.11 ถ.วัฒนา-แซร์ออ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 หรือ โทรศัพท์ 0-3726-1627 หรือเว็บไซต์ http://home.dsd.go.th/sakaew ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์