การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วย ICT

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

 

สัมมนาครั้งที่ 1:

หัวข้อสัมมนา : การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วย ICT

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย
1 ประชาชน
2 ข้าราชการ
3 นักธุรกิจด้านการโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว
4 นักศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ระยอง จันทบุรี ตราด

รายละเอียด

การเสวนาบนเวที
ช่วงที่ 1 (ภาคเช้า) หัวข้อการเสวนา "การบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมท้องถิ่นด้วย ICT"
1การส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น
2 การนำระบบแผนที่ Point Thailand มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล "e - Marketing"

ผู้ร่วมเสวนา:
1 ผู้แทนจากอุตสาหกรรมท้องถิ่น
2 ผู้เชี่ยวชาญระบบแผนที่ดาวเทียม PointAsia.com

ช่วงที่ 2 (ภาคเช้า) หัวข้อการเสวนา "ส่งเสริมการตลาดด้วย e-Marketing"
1 เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (การสร้างเว็บไซต์ที่ดี)
2 เทคนิคการทำการตลาดด้วย Search Engine (Google)

ผู้ร่วมเสวนา:
1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์
2ผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Marketing

ช่วงที่ 3 (ภาคบ่าย) หัวข้อการเสวนา "CRM: ICT กับความสำเร็จของอุตสาหกรรมท้องถิ่น"
1 เทคนิคการครองใจลูกค้าด้วย CRM
2 เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้ CRM ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ผู้ร่วมเสวนา:
1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จากอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ
2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CRM จากภาคเอกชน

การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้าน ICT ที่ทันสมัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ด้าน ICT เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้สัมผัสและเรียนรู้โดยตรงจากกิจกรรมต่างๆ

เวลาและสถานที่: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี