พสกนิกรพิจิตร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณมหาจักรีบรมราชวงศ์และประกาศปกป้องสถาบัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พสกนิกรพิจิตร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณมหาจักรีบรมราชวงศ์และประกาศปกป้องสถาบัน พสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในบรมจักรีวงศ์ พร้อมใจร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ในวันนี้(6 เม.ย.52) รวมทั้งได้ร่วมกันแสดงพลังความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติในการประกาศปกป้องสถานบันหลักของชาติไว้ด้วยชีวิต ที่หอประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำข้าราชการ พ่อค้าประชาชน และพสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และกล่าวถวายราชสดุดีพระมหากษัตริย์ในบรมจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ปกครองแผ่นดินด้วยพระปรีชาสามารถ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์มีความอยู่ดีกินดี ซึ่งพสกนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ภายหลังจากเสร็จพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์แล้ว นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำข้าราชการและประชาชนชาวพิจิตร แสดงพลังแห่งความรักชาติสมัครสมานสามัคคีของคนไทยที่ต้องการให้บ้านเมืองมีความสงบสุขร่มเย็น ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและมีสถาบันหลักของชาติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยการประกาศสัตยาบันต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่ทุกคนเป็นคนไทยต้องรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองและยึดหลักความสงบ ความสันติ รู้รักสามัคคี เหนือสิ่งอื่นใดคือการปกป้องชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต