2 องค์กรทางศาสนาอิสลาม อินโดฯ มอบทุนระดับปริญญาตรี ให้ นร.มุสลิมใน จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

2 องค์กรทางศาสนาอิสลามประเทศอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 150 ทุน นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า องค์กรศาสนาอิสลามของประเทศอินโดนีเซีย 2 องค์กร คือ Muhammadiyah (มูฮัมมาดียะห์) และ Nadhlatul Ulama - NU (นัดห์ดอตุล อูลามา หรือ เอ็นยู) จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยมุสลิม ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ( เทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปีครึ่ง ประจำปีการศึกษา 2552 ในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นคณะแพทย์ศาสตร์ พยาบาลและผดุงครรภ์ และ เภสัชกรรม จำนวน 150 ทุน โดยมีวัตถุประงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระหว่างประเทศไทย กับประเทศอินโดนีเซียให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยองค์กร Muhammadiyah (มูฮัมมาดียะห์) จะให้ทุนการศึกษา จำนวน 140 ทุน ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah (มูฮัมมาดียะห์) จำนวน 5 แห่ง และองค์กร Nadhlatul Ulama - NU (นัดห์ดอตุล อูลามา หรือ เอ็นยู) จะให้ทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขององค์กร NU (เอ็นยู) จำนวน 2 แห่ง โดยทั้งสององค์กร จะยกเว้น ค่าเล่าเรียน ค่าเรียนภาษาอินโดนีเซีย และค่าที่พักให้ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเดินทางไป กลับ ศอ.บต.อยู่ระหว่างพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน ต้องเป็นนักเรียนไทยมุสลิม มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2551 และ 2552 มีใบแสดงคะแนน ผลการสอบ O-Net และ A-Net และวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาที่สมัคร ผู้สนใจ ขอรับ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จ.ยะลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2552 ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศอ.บต. โทร. 0-7320-3883