จ.สตูล ให้ความรู้ประชาชนคัดแยกขยะ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสตูล ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายสุเมธ ชัยเลิศวนิชกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า จ.สตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและอารยธรรม ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ ประสบปัญหาในเรื่องการกำจัดขยะ จังหวัดสตูล จึงได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปี 2552 ซึ่งเป็นงบกลางปีเหลือจ่าย เป็นจำนวนเงินประมาณ 50-60 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาท่าเรือ และจัดทำเตาเผาขยะ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสตูลได้จัดตั้งงบประมาณในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลประมาณ 7 ล้านบาท โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวอีกว่า จุดที่ตั้งเตาเผายังคงเป็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากเกิดปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินของภาคเอกชนและที่ดินของกรมอุทยานแห่งฃาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลประมาณ 5 แสนคน และในปี 2552-2553 ทางจังหวัดสตูลได้ตั้งเป้านักท่องเที่ยวไว้ 1 ล้านคน ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวทางทะเลที่ยั่งยืน