พม.ยโสธร เปิดโครงการรักถิ่นยโสธร รุ่นที่ 4

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร นำเด็กและเยาวชน จำนวน 140 คน เข้าร่วมโครงการรักถิ่นยโสธร เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความผูกพัน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเกิด วันนี้ (2 เม.ย.52) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการรักถิ่นยโสธร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2552 ที่โรงเรียนคำเตยวิทยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดความรักต่อถิ่นฐาน บ้านเกิด มีความคิดที่กว้างไกล และสร้างให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเกิด รู้คิดและทำความดีโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว ได้นำเด็กและเยาวชนเข้าค่ายอบรม ให้ความรู้ จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 80 คน จำนวน 2 รุ่น และรุ่นละ 140 คน อีก 8 รุ่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 140 คน โดยมีวิทยากรจากทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร,ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรเขต 2 พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ที่นำเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมตามโครงการ